Suomessa 250 savuttomuuspäätöksen tehnyttä kuntaa

Savuton kunta -ohjelma aloitti toisen kautensa vuoden 2016 alussa. Kevään aikana ohjelma on lähestynyt erityisesti niitä kuntia, joissa savuttomuuspäätöstä ei vielä ole tehty tai prosessi on vielä kesken. Tällä hetkellä 80 % Suomen kunnista (250 kuntaa) on tehnyt savuttomuuspäätöksen ja 13 % (42 kuntaa) on käynnistänyt päätöksentekoprosessin. Manner-Suomen kunnista ainoastaan neljä ei ole tehnyt savuttomuuspäätöstä. Kolme kuntaa on tehnyt kielteisen päätöksen. 

Savuttomuuden edistämistä pidetään tärkeänä ja toimenpiteitä halutaan laajentaa. Suhtautuminen näkyy myös kuntatyöntekijöiden savuttomuutena; monesta kunnasta kerrotaan, että työpaikalla ei juuri kukaan enää polta. Lasten ja nuorten harrastetiloissa ja -alueilla sekä päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden alueilla sijaitsevat tupakointipaikat on lähes kokonaan poistettu, eikä henkilökunta juurikaan tupakoi työaikoina. Kunnan hallinnoimissa tiloissa ei yleensä myydä tupakkatuotteita. 

Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää. Savuttomuus ei vielä toteudu kovin hyvin ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppilaitosten alueilla on edelleenkin tupakointipaikkoja, ja osa henkilökunnasta myös tupakoi työaikana. Työntekijöiden tupakointia työaikana ei ole kielletty kaikissa kunnissa, eikä savuttomuudesta aina kerrota työpaikkailmoituksissa. Joissakin kunnissa, joissa savuttomuuspäätöstä ei ole tehty, esteiksi ovat nousseet esimerkiksi yksilönvapauden korostaminen, valvonnan vaikeaksi kokeminen tai työntekijöiden savuttomuuden tukitoimenpiteiden kustannukset. Tällä hetkellä vain osa kunnista tukee taloudellisesti työntekijöidensä tupakoinnin lopettamista.

Jatkossa on tärkeää, että savuttomuuspäätös toimenpiteistetään kunnissa suunnitelmallisesti ja savuttoman toimintakulttuurin toteutumista seurataan aktiivisesti. Savuton kunta -ohjelma tarjoaa tähän ohjausta, koulutusta ja työvälineitä.  

28 päivää ilman tupakasta vieroituksen tukena

Tupakkatuotteista vieroituksen tueksi Savuton kunta -ohjelmassa on kehitetty 28 päivää ilman  -toimintamalli. Kehittäminen aloitettiin, kun tehdyssä kartoituksessa (Sandström & Ruokolainen, 2013) havaittiin, että julkinen terveydenhuolto ei yksin kykene vastaamaan tupakoinnoin lopettamiseen liittyvään ohjaus- ja neuvontatarpeeseen. Lisäksi todettiin tarve uudistaa olemassa olevia palveluita sekä parantaa niiden saatavuutta. 

28 päivää ilman -toimintamalli koostuu teemoitetuista tukitapaamisista, joista osallistujat kokoavat itselleen sopivan kokonaisuuden. Vertaistuki on tärkeä osa tapaamisia. Malli palvelee myös nuuskasta, sähkösavukkeista ja nikotiinikorvaushoitotuotteista eroon haluavia.

28 päivää ilman -mallia pilotoitiin vuosina 2014 ja 2015. Seurantakyselyn tulokset osoittavat, että neljän teematapaamisen malli toimii yhtä hyvin kuin pidemmät vieroitusohjelmat. Tukitapaamiset lisäsivät niihin osallistuneiden henkilöiden halua lopettaa tupakointi, kuten myös heidän luottamusta omiin kykyihinsä onnistua lopettamispäätöksessä. Osallistujapalautteiden mukaan onnistumista tuki erityisesti vertaisilta ryhmässä saatu tuki. 

28 päivää ilman -tukitapaamisia vetävät koulutetut tupakkavieroitusohjaajat, joita toimii tällä hetkellä 12:n sairaanhoitopiirin alueella. Jatkossa tavoitteena on, että jokaisessa sairaanhoitopiirissä on palvelua tuottavia toimijoita. 28 päivää ilman -palvelun toteutusta koordinoi Savon Sydänpiiri. 

Lisätietoja Savuton kunta -ohjelmasta:

Savuton Kunta -ohjelman kokonaisjohtaminen: Tarja Kristiina Ikonen, 0500 574 642, tarja.ikonen(at)sydan.fi 

Savuttoman toimintakulttuurin vahvistaminen kunnissa: Raija Harju-Kivinen, raija.harju-kivinen(at)sydan.fi  

Lopettamisen tuki ja 28 päivää ilman -palvelu: Tarja Tapaninen, tarja.tapaninen(at)sydan.fi 

www.savutonkunta.fi , www.28paivaailman.fi

LIITE: Savuttomat kunnat maakunnittain 30.5.2016

Jaa sivu: 
Ajankohtaista